Onze kleine lettertjes

1. INFORMATIE OVER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze "Gebruiksvoorwaarden" zijn de voorwaarden waarop deze website: https://www.onestopshop.nl (de "Website") en de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) aan u beschikbaar worden gesteld. Door toegang te verkrijgen tot deze website of de Diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u aan deze Gebruiksvoorwaarden gebonden bent. Lees deze daarom goed door, print ze indien nodig uit en sla een exemplaar ervan op. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u het gebruik van de Website en/of Diensten onmiddellijk te staken. In deze Gebruiksvoorwaarden betekent "u" de persoon die toegang krijgt tot de Website of die de Diensten gebruikt, en betekent "Onestopshop" of "wij" of "ons" onestopshop.nl


2. WIJZIGINGEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de Website en Diensten die wij aan u verstrekken, te verbeteren. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website geplaatst zijn, en door uw gebruik van de Website of de Diensten vanaf dat moment wordt u geacht die wijzigingen te hebben geaccepteerd.


3. OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Overzicht

Wij verstrekken aan u een aantal online hulpmiddelen, inclusief maar niet beperkt tot zoekfunctionaliteiten met gebruikmaking van trefwoorden of categorieën van producten, content, reviews van verkopers en producten, consumenten informatiegidsen en andere communicatiemiddelen (de "Diensten") die het u mogelijk maken om opgenomen producten te vinden en te vergelijken die worden aangeboden op de websites van een aantal derden (de "Verkopers").


Zoekresultaten

De resultaten van zoekopdrachten van gebruikers zijn niet uitputtend met betrekking tot alle op het internet beschikbare aanbiedingen, en zijn afgeleid van door ons gecompileerde gegevens afkomstig van de daarop vermelde Verkopers. De gegevens worden vernieuwd met tussenpozen afhankelijk van het soort gegevens.


Kopen van Verkopers

Wanneer u het opgenomen product dat u gekozen hebt wilt kopen, moet u de website van de Verkoper van uw keuze bezoeken. Wanneer u de door een Verkoper aangeboden diensten gebruikt, en in het bijzonder wanneer u diens website bezoekt via een link van de Website om een bepaald product van hem te kopen, bent u gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van die Verkoper.
Wij treden niet op als agent voor Verkopers, noch als verkoper, wederverkoper of licentiegever van opgenomen producten. Wij zullen geen partij zijn bij enige transactie of contract met een Verkoper dat u zult aangaan voor de aankoop van opgenomen producten, en wij zijn niet aansprakelijk voor opgenomen producten. U gaat ermee akkoord dat u rechtstreeks contact zult opnemen met de Verkoper of handelaar van de producten indien u vragen, klachten of conflicten hebt in verband met producten, en dat u ons niet zult betrekken in welk geschil dan ook tussen u en een derde.


Adverteerders

Wij kunnen u ook introduceren bij bepaalde partners en de diensten die zij aanbieden. Wij kunnen ook promotie-links op de website plaatsen; deze staan ook wel bekend als gesponsorde links, reclameboodschappen of promotie-aanbiedingen, tot het bekijken waarvan u kunt worden aangespoord wanneer u de Website gebruikt.


4. ONESTOPSHOP.NL PRIVACYBELEID

U dient ons privacybeleid te lezen, dat belangrijke informatie bevat over het gebruik van uw persoonsgegevens en andere gegevens betreffende uw privacy, en over onze beveiligingsprocedures en -beleid.


5. GEBRUIKERSACCOUNT EN WACHTWOORD

Indien u toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde Diensten op de Website (zoals Reviews van Gebruikers, Competities, Nieuwsbrieven, Onderzoeken en Cashback), dan moet u een account aanmaken op de Website. Nadat u de registratieprocedure op de Website hebt doorlopen, zult u een toegewezen wachtwoord en account ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord en het account, en alle activiteiten die onder uw wachtwoord en account plaatsvinden, geheim te houden. Wij hebben niet de middelen om de identiteiten te controleren van mensen die de Website gebruiken, en wij zijn niet aansprakelijk indien uw wachtwoord of account door iemand anders wordt gebruikt.


6. GEBRUIKERSGEDRAG

U gaat ermee akkoord dat u geen toegang zult verkrijgen tot de Website en/of de Diensten niet zult gebruiken om: (a) op enige wijze schade toe te brengen aan minderjarigen; (b) de Website of Diensten of servers en netwerken verbonden aan de Website of Diensten te hinderen of verstoren, of vereisten, procedures, beleid of reglementen van aan de Websites of Diensten verbonden netwerken te negeren; (c) toepasselijke wet- en regelgeving al dan niet opzettelijk te schenden, waaronder door: (d) het opvragen, verzamelen, verwerken, combineren of opslaan van persoonsgegevens over andere gebruikers; of (e) het verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of voor commerciële doeleinden exploiteren van enig aspect van deze Website. U gaat ermee akkoord dat u het volgende niet zult uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden: (a) Content die vals, onjuist, onrechtmatig, schadelijk, dreigend, grof, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op iemands privacy of haatzaaiend is, of die anderszins vernederend of intimiderend is voor een persoon of een groep personen op basis van godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, ras, etnische afkomst, leeftijd of handicap; (b) Content die inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij; (c) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere vorm van aanbieding van diensten, behalve in de daartoe aangewezen gebieden; of (d) materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen met het doel om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, beschadigen, vernietigen of beperken.


7. GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR KINDEREN

De Website en Diensten zijn niet bedoeld om te worden bezocht of gebruikt door personen onder de leeftijd van 18 jaar. Door toegang te verkrijgen tot de Website en/of de Diensten te gebruiken garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Indien u niet ten minste 18 jaar oud bent mag u de Website niet bezoeken en de Diensten niet gebruiken. Wij hebben het recht om uw toegang tot de Website of de Diensten te blokkeren of beëindigen in geval blijkt dat u jonger dan 18 jaar bent.


8. DOOR U GEPLAATSTE CONTENT

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle informatie, gegevens, tekst, software, foto's, grafische voorstellingen, video's, berichten en ander materiaal (" Gebruikerscontent"), hetzij in het openbaar geplaatst hetzij privé verzonden, die u uploadt, plaatst, e-mailt of anderszins verzendt via de Website en/of de Diensten.
Ten aanzien van alle Gebruikerscontent die u verkiest te plaatsen op de Website verleent u ons het royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig sublicentieerbare recht en licentie om die Gebruikerscontent (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, verveelvoudigen, wijzigen, bewerken, publiceren vertalen, er afgeleide werken van te maken, distribueren, uit te voeren of te tonen en/of deze in andere werken te verwerken in welke vorm, media, of technologie dan ook die nu bekend is of in de toekomst zal worden ontwikkeld.
Wij hebben het recht (maar niet de verplichting) om, uitsluitend naar onze keuze, Gebruikerscontent te weigeren, verplaatsen of verwijderen die beschikbaar is via de Diensten indien deze in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins verwerpelijk is.


9. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR CONTENT

Wij bieden productbeschrijvingen, prijsinformatie, commentaar, reviews van gebruikers en andere content ("Website Content") aan met betrekking tot producten die op de Website zijn opgenomen. Website Content wordt door ons uitsluitend voor informatieve doeleinden geplaatst en deze plaatsing houdt geen goedkeuring in van welke producten, Verkopers of andere door die Verkopers aangeboden diensten dan ook. Hoewel wij ons naar beste kunnen inspannen om fouten of weglatingen zo spoedig mogelijk te corrigeren nadat ze aan ons zijn gemeld, kunnen wij niet garanderen dat de Website Content vrij van fouten of weglatingen zal zijn, en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of fouten in de Website Content.


10. CONTENT MET BETREKKING TOT FINANCIËLE DIENSTEN

Ten aanzien van Website Content of Diensten betreffende financiële diensten, investeringen of handel, geldt dat deze Website Content of Diensten uitsluitend voor informatieve doeleinden worden verstrekt, en dat dergelijke Website Content of Diensten niet bedoeld zijn voor doeleinden van handel of investering. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, nuttigheid of beschikbaarheid van dergelijke informatie die op de Website of via de Diensten verzonden wordt, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor besluiten op het gebied van handel of investering die genomen worden op basis van die informatie..


11. TOEGANG TOT WEBSITE EN DIENSTEN

Hoewel wij zullen trachten er zorg voor te dragen dat de Website ononderbroken en in volledig werkbare conditie zal zijn, kunnen wij dit niet garanderen. Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van een systeemfout, onderhoud of reparatie, of om redenen die buiten onze redelijke macht liggen.
Met betrekking tot de goederen en diensten op de Website zullen wij alles in het werk stellen om u te voorzien van zo recente en juiste informatie en gegevens als mogelijk, met name betreffende prijzen.Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie en gegevens volledig juist en uitputtend zullen zijn, aangezien deze aan ons verzonden worden hetzij door de Verkopers die ingevolge een listing-overeenkomst op de Website zijn opgenomen, hetzij via professionele databases.
Wij verbinden ons ertoe om alle wijzigingen in de informatie en gegevens die door Verkopers aan ons gemeld worden terstond op de Website te plaatsen. Wegens technische beperkingen kunnen wij echter niet garanderen dat die wijzigingen onmiddellijk op de Website zullen worden geplaatst, noch dat zij tegelijkertijd zullen verschijnen in de resultaten van zoekopdrachten die op trefwoord of op categorie goederen of diensten zijn gegeven. In geval van verschillen tussen de informatie en gegevens op onze Website en die op de website van de Verkoper, zijn de laatstgenoemde informatie en gegevens doorslaggevend.


12. WIJZIGINGEN VAN DE WEBSITE EN DIENSTEN

Wij behouden ons het recht voor om (een gedeelte van) de Website of Diensten te allen tijde en van tijd tot tijd, tijdelijk of permanent, aan te passen of te staken, of om nieuwe diensten te introduceren, met of zonder bericht. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor welke wijziging, opschorting of staking van de Website of Diensten dan ook. In geval van wijzigingen van Diensten waarvoor het openen van een Onestopshop.nl account noodzakelijk is, zullen wij gebruikers met alle geëigende middelen op de hoogte stellen. U kunt uw Onestopshop.nl account online opzeggen door contact met ons op te nemen.


13. BEËINDIGING

U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, uw wachtwoord, account (of enig deel daarvan), toegang tot de Website of gebruik van de Diensten kunnen beëindigen, en elke Content binnen de Diensten kunnen verwijderen en weggooien, om welke reden ook. Wij kunnen tevens naar eigen goeddunken de verlening van de Diensten of enig deel daarvan te allen tijde stopzetten, met of zonder bericht.


14. LINKS

Wij en/of derden kunnen links verstrekken naar andere bronnen of websites op het internet. Omdat wij geen zeggenschap hebben over die sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van die externe sites en bronnen, en dat wij de content, reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar vanaf die sites of bronnen niet goedkeuren of ervoor verantwoordelijk zijn. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct noch indirect, voor schade die (beweerdelijk) veroorzaakt wordt door of in verband met het gebruik van of een beroep op dergelijke content, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke website of bron. U erkent dat wij geen partij zullen zijn bij een transactie of contract met een derde die u eventueel zult aangaan, en u stemt ermee in dat u ons niet zult betrekken in geschillen tussen u en een derde.


15. AUTEURSRECHT/AUTEURSRECHTELIJKE LICENTIE

Door uw gebruik van de Website en haar inhoud worden aan u geen rechten verleend met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo's, grafische voorstellingen, foto's, animaties, video's en tekst, noch met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden op de Website en haar inhoud. Het is u niet toegestaan om de diensten, internetpagina's of het materiaal op de Website of de computercodes van elementen waaruit de Website bestaat op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel exploiteren, bewerken, aan het publiek mededelen of distribueren, anders dan ten behoeve van uw eigen persoonlijk gebruik. Met inachtneming van het bovenstaande is het u wel toegestaan om niet-substantiële gedeelten van deze content op uw harde schijf te downloaden om deze te bekijken, op voorwaarde dat er niet meer dan één kopie van informatie wordt gemaakt.


16. VERGOEDING

U stemt ermee in om ons en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leidinggevenden, agenten, co-branders en andere partners en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke vordering of schadevergoeding(inclusief eventuele advocaatkosten in verband met die vordering of schadevergoeding) die wordt ingesteld door een derde wegens een zaak in verband met of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website, inclusief de niet-nakoming of vermoede niet-nakoming van deze Voorwaarden of schending door u van de wet of van de rechten van een derde.


17. ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt een uitsluiting of beperking in van onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken of voor schade door overlijden of lichamelijk letsel die het gevolg is van onze nalatigheid, of de nalatigheid van onze werknemers of agenten. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die het gevolg is van uw gebruik van de Website, en wij kunnen niet garanderen dat bestanden die u downloadt vrij zijn van virussen, besmetting of destructieve kenmerken. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van onze niet-nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden, indien die schade een voorzienbaar gevolg is van onze niet-nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden. Schade is niet-voorzienbaar indien deze noch door u noch door ons kon worden voorzien op het moment dat de Gebruiksvoorwaarden door u werden aangegaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte schade die niet voorzienbaar is door u en ons (zoals winstderving of verlies van kansen).


18. KENNISGEVING

Kennisgevingen aan u kunnen zowel per e-mail als per gewone post worden gedaan. De Diensten kunnen ook kennisgeving doen van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden of andere zaken door kennisgevingen of links naar kennisgevingen aan u algemeen op de Diensten te tonen.


19. MERKINFORMATIE

"ONESTOPSHOP.NL" en andere Onestopshop.nl logo's en product- en dienstnamen zijn merken van Onestopshop.nl (de "Onestopshop.nl Merken"). U gaat ermee akkoord dat u de Onestopshop.nl Merken niet zonder onze voorafgaande toestemming zult tonen of gebruiken op welke wijze ook.


20. AUTEURSRECHT EN AUTEURSRECHTAGENTEN

Indien u van mening bent dat enige Gebruikerscontent of Websitecontent inbreuk maakt op (een) intellectueel eigendomsrecht(en) van u, verzoeken wij u om deze vermeende inbreuk te melden door middel van kennisgeving aan onze Juridische Afdeling d.m.v een e-mail naar legal@onestopshop.nl.


21. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende bepalingen waarnaar hierin verwezen wordt vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en de Diensten, waarbij ze de plaats innemen van alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons. In geval van een geschil tussen u en ons met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. In geval u een gerechtelijke procedure tegen ons wilt beginnen, dient u dit bij de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland te doen. Het nalaten door ons om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen houdt geen afstand van dat recht of die bepaling in. In geval een bevoegde rechtbank beslist dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig is, dan komen partijen niettemin overeen dat de rechtbank zal trachten om aan de in die bepaling vervatte bedoeling van partijen werking te geven, en blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht. Het is noch u, noch Onestopshop.nl toegestaan om rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met de uitzondering dat wij het recht hebben om (zonder uw voorafgaande toestemming) een of meer van onze rechten of verplichtingen over te dragen aan onze gelieerde ondernemingen.